Aktuálne oznamy

Vážení rodičia,

od pondelka obnovujeme prevádzku materskej školy za podmienok aké sú uvedené v predchádzajúcej správe t.j zákaz vstupu rodičom do budovy MŠ, deti budú nosiť rúška počas dňa, v triede bude maximálny počet detí 15, prevádzka bude od 6:30 do 16:30h. Všetky tieto opatrenia sú v záujme ochrany zdravia detí a zamestnancov materskej školy.
Z toho dôvodu Vás chcem poprosiť o dodržiavanie uvedených pravidiel, aby sme čo najviac zamedzili šírenie tejto pandémie, ktorá vo veľkej miere ohrozuje aj Vaše deti a nás všetkých.
Ďakujem za pochopenie.

 

Rozhodnutie:

{phocadownload view=file|id=38|target=s}ä

 

čestné prehlásenie: 

{phocadownload view=file|id=36|target=s}

Dobrý deň milí rodičia,


od pondelka 22.2.2021 plánujeme spustiť v obmedzenom režime prevádzku MŠ. Z technických príčin len v režime pre zamestnancov kritickej infraštruktúry a deti, ktoré sú predškoláci ( do 31.8.2021 dovŕšia 6 rokov a nastúpia od septembra do ZŠ)
Prosím Vás o URÝCHLENÚ REAKCIU ČI VAŠE DIEŤA NASTÚPI DO MŠ.
Nevieme zaručiť, že deti budú umiestnené vo svojej kmeňovej triede.
Deti budú v rúškach počas celého dňa, preto musia mať v skrinke náhradné min.2 ks.
Pri nástupe dieťaťa do MŠ ho pri vchode prevezme pracovníčka MŠ, odovzdáte jej vyplnené čestné prehlásenie, ktoré je na webowej stránke školy.
V záujme ochrany zdravia detí a zamestnancom MŠ, Vás prosíme o rešpektovanie stanovených pravidiel.

 

čestné prehlásenie: 

{phocadownload view=file|id=36|target=s}

PRERUŠENIE PREVÁDZKY OD 08.02.-12.02.2021

 

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si vás touto cestou informovať o prevádzke materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka.

V prípade uspokojivých výsledkov z testovania, ktoré bude prebiehať v dňoch od 06. 02. 2021 do 07. 02. 2021, bude prevádzka materských obnovená najskôr od 09. 02. 2021.

V prípade neuspokojivých výsledkov z uvedeného testovania a na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR budú mať materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava-Petržalka naďalej prerušenú prevádzku.

O aktuálnej situácii Vás budeme operatívne informovať na webovej stránke materskej školy.

Dňa 08. 02. 2021 bude v prevádzke MŠ Bzovícka 6, Bratislava pre deti zákonných zástupcov kritickej infraštruktúry a deti zákonných zástupcov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domácnosti.

V prípade otvorenia MŠ od 9.2.2021 rodič pri vchode odovzdá čestné prehlásenie rodičov s kopiou negatívneho testu, nie staršieho ako 7 dní v tlačenej podobe, ktorý tvorí prílohu čestného prehlásenia (príloha č. 8a, 8b). Môže byť vytlačená aj SMS správa.

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu budú deti počas dňa v rúškach.
Rodičia nebudú vstupovať do budovy materskej školy, deti budú preberať prevádzkoví zamestnanci.

 

{phocadownload view=file|id=36|target=s}

{phocadownload view=file|id=37|target=s}

Milí rodičia

od 8.2.2021 je NÁVRH OTVORIŤ MŠ, ale podľa aktuálnej situácie, môžu ešte nastať zmeny!

Z tohto dôvodu poterbujeme zistiť záujem rodičov o návštevu detí MŠ, aby sme vedeli zabezpečiť prevádzku, nakoľko nie všetci zamestnanci nastúpia do zamestnania. V prípade otvorenia bude potrebné dodržiavať spísnené hygienické a bezpečnostné opatrenia. Jednou z podmienok bude aj negatívny test rodiča a čestné prehlásenie, ktoré dodatočne uverejníme na stránke Edupage.

PROSÍM RODIČOV O URÝCHLENÚ REAKCIU A NAHLÁSENIE NÁSTUPU DETÍ DO MŠ ! (Tí rodičia, ktorí ešte nenahlásili cez edupage.)

ZMENA!!


Milí rodičia,

zisťujeme záujem o umiestnenie Vášho dieťaťa v materskej škole BZOVICKA v dňoch od 01.02. do 05.02.2021. Prevádzka je pre rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre rodičov, ktorým povaha práce neumožňuje pracovať z domu.

POZOR záujem musia nahlásiť aj rodičia, ktorí doteraz chodili do MŠ Iľjušinova!

Záujem treba oznámiť do zajtra 27.01.2021 do 10.00 hod. na e-mail: msvysehradska@petrzalka.sk.

Treba vypísať čestné prehlásenie (platí to aj pre rodičov, ktorí už navštevovali MŠ).

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.
  • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac (okrem predškolákov). Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
  • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne,nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky  príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.

{phocadownload view=file|id=35|target=s}

Milí rodičia,
spúšťame skúšobnú verziu stránky Edupage. Pokiaľ máte staršie deti v ZŠ, viete sa do nej prihlásiť. Ostatní dostali heslá e-mailom. Prosíme Vás, kontaktujte nás, ak sa Vám nepodarí prihlásiť. Mobilná aplikácia Edupage umožňuje odhlasovať stravu, komunikovanie s učiteľom. Prehľad o platbách za stravu. Žiadame Vás, aby ste naďalej používali odhlasovanie stravy aj prostredníctvom telefonického kontaktu.

Prevádzka MŠ je otvorená od1.10.2020
 od 6.30 h. do 16:30 h.
O 8.00 h sa všetky vchody zamykajú, dovtedy musia byť deti vo svojich triedach!

 

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

V rámci pandemickej situácie a zvýšených opatrení pre školy a školské zariadenia sa v MŠ nebudú realizovať do odvolania: jazykové, pohybové a kultúrno-umelecké aktivity. Mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

0947 487 463
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
0947 487 454 
msvysehradska@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

 

Pondelok - piatok
 
 
6:30 h. - 16:30 h.