Aktuálne oznamy

Rodičia, ktorí neodovdzali lekárske potvrdenie do 3.7. nedostanú rozhodnutie. Rozhodnutie dostanú až v auguste! 

Prevádzka MŠ je prerušená z dôvodu čerpania dovolenky. Prevádzka bude znovu otvorená 3.8.2020 od 7.00 h - 16.30 h.

Prajeme Vám krásne leto a plno zážitkov!!  

Prosíme zákonných zástupcov detí, ktorí si podávali žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2020/2021, aby čo najskôr priniesli potvrdenie od lekára, ak tak už neurobili.

Rozhodnutie ministra školstva o predložení potrebnej dokumentácie s upozornením termínov nasledovne:

  • Termín na predloženie potrebných dokladov súvisiacich s prijímaním detí na výchovu a vzdelávanie (potvrdenie o zdravotnom stave) je 14. august 2020.
  • Riaditeľ školy rozhodne o prijatí detí do 20. augusta 2020.

Deti, ktoré chodili na krúžok zdravé nožičky,

budú mať náhradné hodiny v Septembri. 

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Povinnosti zákonných zástupcov detí

počas prevádzky  materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
mestskej časti Bratislava-Petržalka

do konca školského roka 2019/2020 (do 31.08.2020)

 

Zákonný zástupca:

  • Dodržiava prevádzku materskej školy od 7.00 h do 16.30 h
  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatni materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roka 2019/2020 – dodatok školského poriadku.
  • Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
  • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
  • Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
  • Zabezpečí dieťaťu náhradné rúško do
...

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

+421 903 493 396
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
+421 903 493 404
riaditelka@msvysehradska.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

6:30 h. - 17:00 h.

6:30 – 7:00 hod. zberná pre všetky triedy
7:00 – 7:30 hod. je 1.A zberná pre triedu 3.A
15.30 – 16:30 hod. je 1.A zberná pre triedu 3.A
16:30 – 17:00 hod. - zberná pre všetky triedy