Aktuálne oznamy

Doplnené: Rodičia, ktorí budú chcieť využiť dotáciu na stravu, prinesú vyplnený formulár na MÚ MČ Bratislava – Petržalka (budova technopolu) oddelenie sociálnych vecí  (5 poschodie, číslo kancelárie 501).

Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-PetržalkaZŠ a MŠ iba distribuujú oznam. Všetky potrebné doplňujúce informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

 

oznam dotácie: {phocadownload view=file|id=51|target=s}

formulár na posúdenie príjmu: {phocadownload view=file|id=52|target=s}

Milí rodičia,

        pri nástupe do MŠ, treba vypísať tieto tlačivá:

vyhlásenie o bezpríznakovosti {phocadownload view=file|id=47|target=s}

zápisný lístok {phocadownload view=file|id=49|target=s}

oznámenie o donáške diétnej stravy {phocadownload view=file|id=50|target=s}

kto má možnosť si vytlačiť tieto tlačivá, prinesie ich vyplnené p.učiteľke do triedy. Ostatní rodičia dostanú pri vstupe do budovy MŠ. Novoprijaté deti z triedy rybičiek a z triedy včielky, dostanú tlačivá (zápisný lístok alebo oznámenie o donáške diétnej stravy) na triednej schôdzke, ktorá sa uskutoční dňa  2.9.2021 o 11:00 h. Trieda rybičky budú mať triednu schôdzku na terase svojej triedy a trieda včielky budú mať schôdzku v triede.

Ostatné triedy budú mať triednu schôdzku dňa 8.9.2021 o 16:30 h.

Žiadame rodičov, aby si zabezpečili starostlivosť o deti, pretože ich prítomnosť narúša chod triednej schôdzky. Ďakujeme za pochopenie

Prevádzka MŠ je otvorená
 od 6:30 h. do 17:00 h.

a z prevádzkových dôvodov bude zberná trieda

od 6:30 h. do 7:00 h.

O 8.00 h sa všetky vchody zamykajú, dovtedy musia byť deti vo svojich triedach!

Adaptácia dieťaťa na podmienky materskej školy je realizovaná na základe vypracovaného plánu adaptácie v súlade s platnou legislatívou – zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z ., o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Zámerom a cieľom adaptácie je optimalizovať nástup dieťaťa do materskej školy. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa.  Adaptácia je výsostne individuálny proces. Výsledky adaptácie v priebehu adaptačného pobytu zaznamenávajú obidve učiteľky na triede. Proces adaptácie dieťaťa na školu by mal prebiehať postupne, aby si dieťa mohlo postupne vytvoriť vzťah s učiteľkou a dôveru k nej.

Časový harmonogram:

I. týždeň       Pondelok – Piatok     8.00 – 10.00 h

II. týždeň      Pondelok – Utorok    8.00 – 10.00 h

                    Streda – Piatok        8.00 – 12.00 h

III. týždeň     Pondelok – Utorok   8.00 – 12.00 h

                    Streda – Piatok        8.00 – 15.00 h

Celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole môžeme zrealizovať

...

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.
  • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac (okrem predškolákov). Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
  • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne,nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9129xxxx

špecifický symbol: 01/2019; 02/2019,

...

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

V rámci pandemickej situácie a zvýšených opatrení pre školy a školské zariadenia sa v MŠ nebudú realizovať do odvolania: jazykové, pohybové a kultúrno-umelecké aktivity. Mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

0947 487 463
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
0947 487 454 
msvysehradska@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

 

Pondelok - piatok
 
 
6:30 h. - 17:00 h.