Aktuálne oznamy

Adaptácia dieťaťa na podmienky materskej školy je realizovaná na základe vypracovaného plánu adaptácie v súlade s platnou legislatívou – zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z ., o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Zámerom a cieľom adaptácie je optimalizovať nástup dieťaťa do materskej školy. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa.  Adaptácia je výsostne individuálny proces. Výsledky adaptácie v priebehu adaptačného pobytu zaznamenávajú obidve učiteľky na triede. Proces adaptácie dieťaťa na školu by mal prebiehať postupne, aby si dieťa mohlo postupne vytvoriť vzťah s učiteľkou a dôveru k nej.

Časový harmonogram:

I. týždeň   Pondelok – Piatok     8.00 – 10.00 h

II. týždeň   Pondelok – Utorok    8.00 – 10.00 h

                 Streda – Piatok     8.00 – 12.00 h

III. týždeň   Pondelok – Utorok 8.00 – 12.00 h

                   Streda – Piatok 8.00 – 15.00 h

Celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole môžeme zrealizovať v prípade, že dieťa už aspoň jeden týždeň bez väčších problémov zvládlo

...

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ sa od 12.4.2021 obnovuje prevádzka MŠ. Podmienkou je negatívny test jedného rodiča, ktorý k nahliadnutiu predloží poverenému zamestnancovi MŠ a odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a.
Deti budú mať v týždni od 12.4. - 16.4.2021 vo vnútorných priestoroch MŠ a pri presunoch rúška. Počas stravovania, pobytu detí na školskom dvore a počas popoľudňajšieho oddychu rúška nebudú mať. Prosím rodičov, aby do priestorov MŠ vstupovali ako doprovod iba 1 zákonný zástupca. Aby sa v šatni nevytvárali skupinky s väčším počtom a po odovzdaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi čo najrýchlejšie opustili budovu MŠ.

 

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

 

{phocadownload view=file|id=42|target=s}

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.
  • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac (okrem predškolákov). Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
  • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne,nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky  príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.

{phocadownload view=file|id=35|target=s}

Prevádzka MŠ je otvorená od1.10.2020
 od 6.30 h. do 16:30 h.
O 8.00 h sa všetky vchody zamykajú, dovtedy musia byť deti vo svojich triedach!

 

Najbližšie akcie

Pre Vaše detičky sme si pripravili v najbližšie dni tieto akcie

V rámci pandemickej situácie a zvýšených opatrení pre školy a školské zariadenia sa v MŠ nebudú realizovať do odvolania: jazykové, pohybové a kultúrno-umelecké aktivity. Mimo povinného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Kontaktuje nás

Kde nás nájdete

Vyšehradská 17
851 06 Bratislava

Odhlasovanie obedov

0947 487 463
(informácie a odhlasovanie detí zo stravy)

Riaditeľka MŠ

Andrea Fabianová
0947 487 454 
msvysehradska@petrzalka.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok a streda
 10:30 – 11:30

Prevádzkové hodiny MŠ

 

Pondelok - piatok
 
 
6:30 h. - 16:30 h.