Aktuálne oznamy - informácie

Doplnené: Rodičia, ktorí budú chcieť využiť dotáciu na stravu, prinesú vyplnený formulár na MÚ MČ Bratislava – Petržalka (budova technopolu) oddelenie sociálnych vecí  (5 poschodie, číslo kancelárie 501).

Zákonní zástupcovia predkladajú všetky tlačivá s potrebnými dokladmi na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava-PetržalkaZŠ a MŠ iba distribuujú oznam. Všetky potrebné doplňujúce informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Petržalka.

 

oznam dotácie: 

formulár na posúdenie príjmu: 

Milí rodičia,

        pri nástupe do MŠ, treba vypísať tieto tlačivá:

vyhlásenie o bezpríznakovosti

zápisný lístok 

oznámenie o donáške diétnej stravy 

kto má možnosť si vytlačiť tieto tlačivá, prinesie ich vyplnené p.učiteľke do triedy. Ostatní rodičia dostanú pri vstupe do budovy MŠ. Novoprijaté deti z triedy rybičiek a z triedy včielky, dostanú tlačivá (zápisný lístok alebo oznámenie o donáške diétnej stravy) na triednej schôdzke, ktorá sa uskutoční dňa  2.9.2021 o 11:00 h. Trieda rybičky budú mať triednu schôdzku na terase svojej triedy a trieda včielky budú mať schôdzku v triede.

Ostatné triedy budú mať triednu schôdzku dňa 8.9.2021 o 16:30 h.

Žiadame rodičov, aby si zabezpečili starostlivosť o deti, pretože ich prítomnosť narúša chod triednej schôdzky. Ďakujeme za pochopenie

Adaptácia dieťaťa na podmienky materskej školy je realizovaná na základe vypracovaného plánu adaptácie v súlade s platnou legislatívou – zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z.z ., o materskej škole v znení neskorších predpisov.

Zámerom a cieľom adaptácie je optimalizovať nástup dieťaťa do materskej školy. V čase adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole pedagogickí zamestnanci spolupracujú so zákonným zástupcom dieťaťa.  Adaptácia je výsostne individuálny proces. Výsledky adaptácie v priebehu adaptačného pobytu zaznamenávajú obidve učiteľky na triede. Proces adaptácie dieťaťa na školu by mal prebiehať postupne, aby si dieťa mohlo postupne vytvoriť vzťah s učiteľkou a dôveru k nej.

Časový harmonogram:

I. týždeň       Pondelok – Piatok     8.00 – 10.00 h

II. týždeň      Pondelok – Utorok    8.00 – 10.00 h

                    Streda – Piatok        8.00 – 12.00 h

III. týždeň     Pondelok – Utorok   8.00 – 12.00 h

                    Streda – Piatok        8.00 – 15.00 h

Celodenný pobyt dieťaťa v materskej škole môžeme zrealizovať v prípade, že dieťa už aspoň jeden týždeň bez väčších problémov zvládlo dopoludňajší pobyt. Aj potom je dôležité, aby dieťa z materskej školy rodiť prevzal čo najskôr.