Aktuálne oznamy - informácie

Dieťa pokračujúce v povinnom predprimárnom vzdelávaní

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Na základe predloženia:

- písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie

- písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dospelých

- informovaného súhlasu zákonného zástupcu

Žiadame zákonných zástupcov detí, aby o tejto veci bezodkladne informovali vedenie materskej školy.

 

OZNAM o termíne prijímania žiadostí

Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Vyšehradská 17 sa uskutoční v termíne od 3.5. do 7.5.2021

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia osobne vložia do pripravenej schránky pred hlavným vchodom MŠ - červený vchod, alebo prostredníctvom e-mailu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (scan žiadostí) alebo poštou. 

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní.

Ostatné podmienky prijímania detí:

Súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Vyšehradská 17, 851 01 Bratislava aj v školskom roku 2021/2022.

 

zverejnenie_-Oznam_miesto_termín_žiadosti_prijatie-do_MŠ_2021_2022:

 

zverejnenie_Usmernenie_spády_MŠ_povinné-predprimárne_vzdelávanie_2021_2022-1:

 

 

V súvislosti s rozhodnutím MŠVVaŠ sa od 12.4.2021 obnovuje prevádzka MŠ. Podmienkou je negatívny test jedného rodiča, ktorý k nahliadnutiu predloží poverenému zamestnancovi MŠ a odovzdá čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 11a.
Deti budú mať v týždni od 12.4. - 16.4.2021 vo vnútorných priestoroch MŠ a pri presunoch rúška. Počas stravovania, pobytu detí na školskom dvore a počas popoľudňajšieho oddychu rúška nebudú mať. Prosím rodičov, aby do priestorov MŠ vstupovali ako doprovod iba 1 zákonný zástupca. Aby sa v šatni nevytvárali skupinky s väčším počtom a po odovzdaní dieťaťa pedagogickému zamestnancovi čo najrýchlejšie opustili budovu MŠ.

 

čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti:

 

Vážení rodičia,

od 22.3.2021 do 26.3.2021 bude obnovená prevádzka MŠ len pre deti rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškolákov) a deti oboch zákonných zástupcov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce na pracovisku. Zároveň pripomíname, že pri odovzdaní dieťaťa je potrebné odovzdať čestné prehlásenie o bezinfekčnosti. 

čestné prehlásenie: 

 

rozhodnutie:

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.
  • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac (okrem predškolákov). Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
  • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky  príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.