Aktuálne oznamy - informácie

Platba za pobyt dieťaťa v MŠ sa uhrádza na pôvodné číslo účtu SK32 0900 0000 0051 1752 2323, ako bolo v školskom roku 2019/2020. Nemení sa ani variabilný symbol dieťaťa. Novoprijaté deti už dostali variabilné číslo. Uhrádzať mesačne najneskôr k 10.dňu v mesiaci.

Žiadame Vás vyplniť a priniesť správny Zápisný lístok stravníka MŠ (zápisný lístok stravníka MŠ  bez dotácie alebo zápisný lístok stravníka MŠ s dotáciou), ktorý nájdete v sekcii informácie -> súbory na stiahnutie.
Zápisný lístok s dotáciou vypĺňajú predškoláci, ktorí do 31.8.2015 dovŕšia 5 rokov. Deti od 1.9.2015 vyplňujú zápisný lístok bez dotácie.
Ostatné deti vypĺňajú zápisný lístok bez dotácie.

Novoprijaté deti a deti, ktoré má zmenu adresy - Vypísať tlačivo - Súhlas so spracovaním osobných údajov. Tlačivo nájdete v sekcii Informácie -> súbory na stiahnutie.

Rodičia, ktorí nemajú možnosť si vytlačiť tlačivá, dostanú v MŠ. 

Všetky tlačivá treba vyplniť do 7.9.2020

Manuál pre materské školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky materských škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly

 

V školskom roku 2020/2021 je potrebné v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy odovzdať podpísané dokumenty: 

  • Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

NOVÁ E-MAILOVÁ SCHRÁNKA !!!