Aktuálne oznamy - informácie

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole:

  • v zmysle § 28 odsek 5 zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2021 sa mení: „Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy zriadenej obcou určí obec všeobecne záväzným nariadením, tento príspevok sa určuje jednotnou sumou pre všetky deti prijaté do materskej školy.
  • z uvedeného dôvodu miestne zastupiteľstvo schválilo jednotnú sumu príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole pre všetky deti vo výške 40,- €/dieťa/mesiac (okrem predškolákov). Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci;
  • poslanci miestneho zastupiteľstva uznesením č. 330/2020 rozhodli, že finančné prostriedky zo zvýšenia príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole t. j. 10 eur/ každé platiace dieťa, budú poukázané na účet materskej školy, s využitím na výdavky materskej školy súvisiace s prevádzkou, podľa jej potrieb napr. úhrada služieb, nákup spotrebného materiálu, učebných pomôcok  (hygienické potreby, pranie posteľnej bielizne, nákup tonerov, pomôcky pre deti - pastelky, farebný papier, výtvarný materiál, príprava rôznych podujatí a iné)

 

IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323

variabilný symbol: 9129xxxx

špecifický symbol: 01/2019; 02/2019, ..........

Poplatok je možné uhrádzať aj bankovým prevodom.

Pričom je potrebné:

uviesť variabilný symbol : 9129xxxx (xxxx - špecifické číslo, ktoré má pridelené každé dieťa)

špecifický symbol : je daný mesiacom a rokom (napr. na september 2018 bude nasledovný :  92018)

do doplňujúcich údajov uviesť aj meno dieťaťa (uvedenie len čísla účtu, z ktorého je platba poslaná a VS nepostačuje, taký poplatok nie je možné identifikovať). Príspevok za MŠ  rodič uskutočňuje jednorazovo, v období od prvého. do desiateho dňa v mesiaci.

 

Oznam o zmene výšky príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole a výšky  príspevku na režijné náklady a spôsob ich úhrady.