Informácie

Hodnotiaca správa VVČ

Mestská časť Bratislava-Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava

Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

Materskej školy Vyšehradská 17, 851 01 Bratislava za školské roky :

2018/2019