Informácie

Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. novembra 2019 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok v nasledovnej výške: 

a) v prípade, že dieťa má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Petržalka minimálne 1 rok pred nástupom do materskej školy je výška príspevku 30 €/mesiac/dieťa, 

b) v ostatných prípadoch je výška príspevku 100 €/mesiac/dieťa.

Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa vopred do 10. dňa kalendárneho mesiaca.


IBAN: SK32 0900 0000 0051 1752 2323


Variabilný symbol: priradený číselný symbol dieťaťa
Špecifický symbol: uvádza sa obdobie
Správa pre príjemcu: Meno Priezvisko (dieťaťa, nie zákonného zástupcu)

V zmysle §28 odsek 5 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:

a) rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (k 31. 08. 2020 dovŕšilo 5 rokov svojho veku),
b) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
c) ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
d) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zriaďovateľom,
e) ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi.