Informácie

Riaditeľka materskej školy určuje, po konzultácii so zákonným zástupcom, dobu trvania adaptačného alebo diagnostického pobytu dieťaťa, ktorá je zameraná na jeho postupnú socializáciu a diagnostikovanie.

Dôvodom určenia adaptačného pobytu dieťaťa je postupná adaptácia dieťaťa na školské prostredie. Je určená pre zdravého novorodenca mladšieho ako štyri roky, prípadne pre každé novoprijaté dieťa na 1 - 4 hodiny denne zvyčajne počas 1 - 4 týždňov, s možnosťou predĺženia do 3 mesiacov.

Pri zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ po prerokovaní s zákonným zástupcom rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ na dohodnutý čas.

Bližšie uvedené podmienky sú súčasťou adaptačného programu, ktorý je prílohou školského poriadku.